سفر زیارتی-مشهد

سفر زیارتی-مشهد

سفر زیارتی-مشهد

در تاریخ 23 الی 29 مهر ماه 1402 تعداد 170 نفر از مددجویان تحت پوشش و همراهان آنها همراه با مدیران مرکز و همیاران به شهر مقدس مشهد اعزام شدند.