سومین نمایشگاه بین المللی تخصصی خدمات توانبخشی معلولین و جانبازان